DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Ekonomi - Akuntansi (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2014:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2019/2020
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ABDUL HAKIM 01031281419127 - 0 SKS
2. ADE YULIANI ISKANDAR 01031181419046 - 0 SKS
3. AFIFA NUR RAHMA 01031181419038 - 0 SKS
4. AGUSTINA AISYAH 01031181419068 - 0 SKS
5. AHMAD NURKHOLIS 01031281419115 - 0 SKS
6. AKBAR NUGRAHA PANGAYOMAN 01031181419021 - 0 SKS
7. ALAN BUDI KUSUMA 01031181419259 - 0 SKS
8. ALIF FARHAN AKBAR 01031281419087 - 0 SKS
9. ANDINA DWI NUR SAKINAH LILI BUDIARTI 01031181419003 - 0 SKS
10. ANDINA MARSANOVA 01031281419258 - 0 SKS
11. ANDREAS LUMBANTOBING 01031281419078 - 0 SKS
12. ANGGITA ANGGRAINI ROSYADA 01031181419072 - 0 SKS
13. ANNISA KURNIA SARI 01031281419105 - 0 SKS
14. ANNISA NOVARIYANTI 01031181419032 - 0 SKS
15. APRI HIDAYATULLAH 01031181419025 - 0 SKS
16. ARIADNA PERMATASARI 01031181419027 - 0 SKS
17. ARIF RAHMAN A 01031281419077 - 0 SKS
18. ASTERINI 01031181419059 - 0 SKS
19. ASTRI THALIA 01031181419250 - 0 SKS
20. AYU ANDAWIYAH 01031181419014 - 0 SKS
21. AYU APRIYANTI 01031181419004 - 0 SKS
22. AYU DINA RAMADANI 01031181419251 - 0 SKS
23. AYUN SUNDARI 01031181419063 - 0 SKS
24. AZARYA SIAGIAN 01031281419074 - 0 SKS
25. BAYAZID BUSTAMI HALIM 01031281419107 - 0 SKS
26. CHALEDA FATHA DHALETA PUTRI JAMBAK 01031181419064 - 0 SKS
27. CICI EFRIYANTI 01031181419035 - 0 SKS
28. DAUD JON FILLER 01031281419092 - 0 SKS
29. DEBORA LUMBANTORUAN 01031281419128 - 0 SKS
30. DESI FITRA SARI 01031281419120 - 0 SKS
31. DESSY APRIANTI 01031181419245 - 0 SKS
32. DESYA RAHAYU 01031181419066 - 0 SKS
33. DEVA EKA PUTRI 01031281419099 - 0 SKS
34. DEWI HALIMAH 01031381419232 - 0 SKS
35. DIAH LARASATI 01031181419055 - 0 SKS
36. DINA ANGGRAINI 01031181419006 - 0 SKS
37. DODI NUGRAHA 01031281419094 - 0 SKS
38. DOLITUA IMANUEL K 01031281419112 - 0 SKS
39. DWIJANI MARDHIYAH 01031181419033 - 0 SKS
40. EKA MARTINI 01031281419255 - 0 SKS
41. EKA MEILINA SARI 01031281419103 - 0 SKS
42. ELDA PRATIWI 01031181419053 - 0 SKS
43. ERWIN PUTRA SANJAYA 01031281419130 - 0 SKS
44. ETA SAPRINA 01031281419249 - 0 SKS
45. FATURRAHMAN MAHISTA 01031381419147 - 0 SKS
46. FEBRY FITRIAH RAHAYU 01031181419017 - 0 SKS
47. FEGGY LUCKI AQUARISA 01031181419011 - 0 SKS
48. FERI LISTIO 01031281419261 - 0 SKS
49. FIRNANDA DITA WULANDARI 01031181419234 - 0 SKS
50. FRENGKI SUWITO 01031181419240 - 0 SKS
51. HARDEL PRASETIO 01031181419247 - 0 SKS
52. HARJANTI MAYANG LESTARI 01031181419256 - 0 SKS
53. IKKE AGUSTIN 01031281419262 - 0 SKS
54. IMAM SYAFI'I 01031181419060 - 0 SKS
55. INDAH ERISKA 01031181419062 - 0 SKS
56. INDRI NINGTYAS 01031181419041 - 0 SKS
57. INDRI PUSPAWATI 01031181419238 - 0 SKS
58. INTAN GEA VIRANTY 01031181419058 - 0 SKS
59. INTAN RAMADHANA 01031181419056 - 0 SKS
60. IRNI PUTRI JUNE 01031181419065 - 0 SKS
61. IRVAN NURGAMAN 01031181419044 - 0 SKS
62. ISNI NADIA 01031181419010 - 0 SKS
63. JERRY JUARSA 01031181419051 - 0 SKS
64. KINDA ONNISTYA SHANAZ 01031181419254 - 0 SKS
65. LAMLAM DESWINSYAH 01031181419071 - 0 SKS
66. LULU AULIA LUQYANA 01031181419009 - 0 SKS
67. MAHARANI 01031181419253 - 0 SKS
68. MARDIAH 01031181419002 - 0 SKS
69. MARINI PUTRI R 01031281419124 - 0 SKS
70. MARTADONI ANUGRAH 01031281419102 - 0 SKS
71. MASAYU ALLIA A F 01031281419086 - 0 SKS
72. MEUTIA AZZAHRA 01031281419075 - 0 SKS
73. MIA MEYLINDA 01031281419121 - 0 SKS
74. MUHAMMAD AL FALAH 01031181419005 - 0 SKS
75. MUHAMMAD GINDA PUTRA FANDIANA 01031181419052 - 0 SKS
76. MUHAMMAD LUTHFI NURHABIBI 01031281419113 - 0 SKS
77. MUHAMMAD RIZKY BENANDO 01031281419091 - 0 SKS
78. MUHAMMAD TAUFIK 01031281419260 - 0 SKS
79. MUTHIA NOVRIYANTI 01031181419241 - 0 SKS
80. MUTIARASARI G 01031281419081 - 0 SKS
81. MUTTAQIN 01031181419048 - 0 SKS
82. NABILA 01031281419080 - 0 SKS
83. NOVRANTIO NATANAEL S 01031281419101 - 0 SKS
84. NUR INDAH SARI 01031181419237 - 0 SKS
85. NUR NADA SALSABILA 01031281419106 - 0 SKS
86. NURANISA AMILDA SARI 01031181419042 - 0 SKS
87. PAJRIN SANDI KARTOLO 01031181419244 - 0 SKS
88. PUTRI ROSITA 01031281419082 - 0 SKS
89. R SUMARSINGGIH A P 01031281419089 - 0 SKS
90. RAFICA DWI ANANTA 01031181419233 - 0 SKS
91. RANGGA ARDANI 01031281419252 - 0 SKS
92. RENOLEY 01031181419239 - 0 SKS
93. REPI YULIANA 01031181419039 - 0 SKS
94. REZI HARYANSYAH 01031181419013 - 0 SKS
95. RHOSA YOSBARA 01031181419248 - 0 SKS
96. RICHA FEBRIANTI 01031181419235 - 0 SKS
97. RIKA YUNITA 01031181419043 - 0 SKS
98. RIRIN SEPTIANI 01031181419001 - 0 SKS
99. RISKA BERLIANA PUTRI 01031181419015 - 0 SKS
100. RIZ HAFRIAH 01031181419019 - 0 SKS
101. RIZKI ADIWIJAYA 01031281419097 - 0 SKS
102. RIZKI ILHAMI 01031181419049 - 0 SKS
103. ROBI HARYANTO 01031181419054 - 0 SKS
104. ROMA BAHAR PASARIBU HABEAHAN 01031181419030 - 0 SKS
105. ROSY MEIDIANA PURI 01031181419007 - 0 SKS
106. SEPTA ARYANTI SAPUTRI 01031181419257 - 0 SKS
107. SERLI SINAGA 01031281419076 - 0 SKS
108. SHIFA FAUZIAH NAZAR 01031181419050 - 0 SKS
109. SINDI SELVIA OKTARIANI 01031281419123 - 0 SKS
110. SINTIYA AGUSTINI 01031181419061 - 0 SKS
111. SITI HARTINA 01031181419246 - 0 SKS
112. SOLEHA AGUSTINA 01031181419024 - 0 SKS
113. SRI DEVI 01031181419018 - 0 SKS
114. SRI RIZKY WAHYUNI 01031181419040 - 0 SKS
115. SRIA NINGSIH 01031181419070 - 0 SKS
116. STELLA FAJRIAH 01031181419045 - 0 SKS
117. SUCI ARISANDI 01031281419114 - 0 SKS
118. THALIA YUNIKE BALQIS 01031181419069 - 0 SKS
119. THANIA ATIKA PRATIWI 01031181419023 - 0 SKS
120. THARA MARIZKA NINDYA 01031181419057 - 0 SKS
121. TITA VARERA 01031281419243 - 0 SKS
122. VERA SUSANTI 01031181419028 - 0 SKS
123. WAHYU HAFIZ ANUGERAH 01031281419098 - 0 SKS
124. WAHYU RAHMAD KURNIAWAN 01031281419116 - 0 SKS
125. WENI ANGGRAINI 01031181419008 - 0 SKS
126. WENTI REJA SUARI 01031181419067 - 0 SKS
127. WINDA 01031181419236 - 0 SKS
128. WIWIN IVADA PAJRIANI 01031281419110 - 0 SKS
129. YETI LISPIKA 01031181419242 - 0 SKS
130. YONATAN H SITANGGANG 01031281419079 - 0 SKS
131. YOSUA R.M. SIHOMBING 01031281419119 - 0 SKS
132. YULITA DAMAYANTI 01031181419026 - 0 SKS
133. YUNIARTI PUSPA SARI 01031181419047 - 0 SKS
134. YURIKA HASPIA 01031181419037 - 0 SKS

Pilih Program Studi »