DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Teknik - Teknik Elektro (S1 Kampus Palembang)
Tahun Angkatan 2008:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2019/2020
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. A SYUKRON MAULIDI 53081004007 - 0 SKS
2. A WAHYU RAMADHONIE 53081004034 - 0 SKS
3. AGUS NUSHA P 53081004044 - 0 SKS
4. AHMAD ROMODON 53081004005 - 0 SKS
5. ALVIN KHAUTSAR 53081004012 - 0 SKS
6. AMRULAH ROBI 53081004037 - 0 SKS
7. APRINGGA 53081004023 - 0 SKS
8. ARUM CAHYANI 53081004004 - 0 SKS
9. AULIA INTAN FARIZKA 53081004042 - 0 SKS
10. BAGUS SISWAHANA 53081004031 - 0 SKS
11. CHANDRA IRAWAN 53081004020 - 0 SKS
12. DERI ADITYA NUGRAHA 53081004001 - 0 SKS
13. DHAMAR WASISTO N 53081004047 - 0 SKS
14. DIAH ANGRAINI 53081004039 - 0 SKS
15. DIDIT HARYADI 53081004059 - 0 SKS
16. ERWIN SAPUTRA 53081004050 - 0 SKS
17. HURRIYAH 53081004008 - 0 SKS
18. IBNU ROZI 53081004030 - 0 SKS
19. IKHWANUL MUSLIMUN 53081004003 - 0 SKS
20. JOKO KURNIAWAN 53081004038 - 0 SKS
21. JULIA F SARAGIH 53081004018 - 0 SKS
22. LANDI KURNIAWAN 53081004011 - 0 SKS
23. M PRAYOGA NUGRAHA 53081004026 - 0 SKS
24. M YUGO PANJI ALAM 53081004060 - 0 SKS
25. MARLIANA 53081004006 - 0 SKS
26. MARLISA SALIM 53081004019 - 0 SKS
27. MIRSYAL 53081004009 - 0 SKS
28. MOEKTI SUDRAJAT 53081004057 - 0 SKS
29. OKA SAPUTRA 53081004002 - 0 SKS
30. PRAMMAHDI HERLANGGA 53081004052 - 0 SKS
31. PRIYO PRASETIYO 53081004027 - 0 SKS
32. RANDY PRAYUDA 53081004029 - 0 SKS
33. RELIN GANDA SAPUTRA 53081004053 - 0 SKS
34. RIA DESLIANI 53081004024 - 0 SKS
35. SANDI SUTA NEGARA 53081004013 - 0 SKS
36. SELVIA ANGGRAINI 53081004036 - 0 SKS
37. TRI SESILIA 53081004041 - 0 SKS
38. WINARTI 53081004043 - 0 SKS
39. YANDI AGUNG PUTRA 53081004014 - 0 SKS
40. YULIAN AKBAR 53081004058 - 0 SKS

Pilih Program Studi »