DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Ilmu Komputer - Sistem Informasi (S1 Kampus Indralaya)
Tahun Angkatan 2008:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2019/2020
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. ACHMAD ISMI ISKANDAR 09081003026 - 0 SKS
2. AHMAD ARIEF YUNIUS 09081003046 - 0 SKS
3. ARI WAHYUDI 09081003018 - 0 SKS
4. ARIES AGUS SETIAWAN 09081003041 - 0 SKS
5. ASMARA DEWI 09081003028 - 0 SKS
6. BETTARIA 09081003048 - 0 SKS
7. CINDYA VIOLA CRIESNA 09081003013 - 0 SKS
8. CITRA DEWI 09081003027 - 0 SKS
9. DAVID FEBLIANSYAH 09081003050 - 0 SKS
10. DEKA PRAYOGA 09081003004 - 0 SKS
11. DYAH PARAMITA PUSPITASARI 09081003006 - 0 SKS
12. ELVI OKTAVIA 09081003020 - 0 SKS
13. ELZHA RAMADANI 09081003003 - 0 SKS
14. ESKARIYANTI HAFSHA UTAMI 09081003001 - 0 SKS
15. FAHRIANDRY BIMA S 09081003024 - 0 SKS
16. FARHANA A A 09081003029 - 0 SKS
17. FERDIANSYAH 09081003025 - 0 SKS
18. FERIZKA TIARA DEVANI 09081003002 - 0 SKS
19. FRANA C SITOHANG 09081003011 - 0 SKS
20. GAMEL J PAKPAHAN 09081003040 - 0 SKS
21. HAZANAL BAHRI 09081003017 - 0 SKS
22. HENING ENDAH PUSPITA 09081003010 - 0 SKS
23. INTAN PERMATA SARI 09081003005 - 0 SKS
24. JOEL M NABABAN 09081003021 - 0 SKS
25. LASTRI MAHARDIKA PRABAWANTI 09081003051 - 0 SKS
26. LYDIA DWI IHSANI 09081003014 - 0 SKS
27. M ARDIANSYAH PUTRA 09081003052 - 0 SKS
28. M FADLI PRATHAMA 09081003031 - 0 SKS
29. M FARIZ FERDIAN 09081003036 - 0 SKS
30. M FEBRIANSYAH 09081003035 - 0 SKS
31. M HAFIZO WAZAKKA 09081003019 - 0 SKS
32. M HUBBUL WATHON 09081003045 - 0 SKS
33. MEILIANA ROZCA 09081003008 - 0 SKS
34. MEYLANI UTARI 09081003016 - 0 SKS
35. MUHAMMAD ALBARROZI 09081003015 - 0 SKS
36. MUHAMMAD APRIANSYAH 09081003034 - 0 SKS
37. NABILA RIZKY OKTADINI 09081003022 - 0 SKS
38. NADIA APRILIA PUTRI 09081003038 - 0 SKS
39. PEBRIANTO SAPUTRA 09081003049 - 0 SKS
40. RIN NADIA 09081003023 - 0 SKS
41. RINA PRATIWI G 09081003047 - 0 SKS
42. RIZKY SAPUTRA P 09081003039 - 0 SKS
43. RUSNA OKTARIA 09081003009 - 0 SKS
44. SOLI AGRINA TARIGAN 09081003037 - 0 SKS
45. TIKA ERLINA N 09081003044 - 0 SKS
46. TRI BUDHI ARTI 09081003012 - 0 SKS
47. TRI DEWI YUNI UTAMI 09081003043 - 0 SKS
48. TRI YUVITA 09081003033 - 0 SKS
49. TRIO JUNIANSYAH 09081003032 - 0 SKS
50. UTARI OKTAVIANTI 09081003030 - 0 SKS
51. WARSILAH 09081003007 - 0 SKS
52. YANTI S R SIRAIT 09081003042 - 0 SKS

Pilih Program Studi »