DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Ilmu Komputer - Teknik Komputer (D3 Kampus Palembang)
Tahun Angkatan 2015:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2019/2020
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. AAN PRATAMA 09030581519029 - 0 SKS
2. ABIL RAHMAN 09030581519011 - 0 SKS
3. AHMAD MUKROMIN APRIAN CAHYO 09030581519021 - 0 SKS
4. ANDES FRADANA 09030581519002 - 0 SKS
5. ANGGA WAHYU RAMADHAN 09030581519012 - 0 SKS
6. AUTO PRANANDA 09030581519008 - 0 SKS
7. AVITA MEIDINA 09030581519013 - 0 SKS
8. BAYU CATUR RAMADHAN 09030581519020 - 0 SKS
9. DHEMRAN BUANA AFGA IDIAL 09030581519024 - 0 SKS
10. ELSA YUNITA 09030581519023 - 0 SKS
11. EVA NOVITA 09030581519022 - 0 SKS
12. FAJAR APRIANDY 09030581519018 - 0 SKS
13. GATOT PRASETYO 09030581519010 - 0 SKS
14. JANA FITRIYAH 09030581519034 - 0 SKS
15. KURNIAWAN RESTU SAPUTRA 09030581519017 - 0 SKS
16. M.RUSDAN MIRSYAD 09030581519015 - 0 SKS
17. MESSY TRIANDANI 09030581519005 - 0 SKS
18. MUHAMMAD AKBAR 09030581519025 - 0 SKS
19. MUHAMMAD BRILIANSYAH YUDHA PUTRA 09030581519009 - 0 SKS
20. MUHAMMAD ISHRONI 09030581519016 - 0 SKS
21. MUHAMMAD WAHYU FADJRI 09030581519031 - 0 SKS
22. NABILA EMELDA TAMI 09030581519032 - 0 SKS
23. NOOR SEPTO MUNGKIM MAULANA 09030581519001 - 0 SKS
24. NUR ALY SHOBACH 09030581519014 - 0 SKS
25. PUTRAMAN GUSDA 09030581519028 - 0 SKS
26. RENALDI AGO PRATAMA 09030581519006 - 0 SKS
27. RIFANDHI PRATAMA 09030581519026 - 0 SKS
28. SALAMUN FAJRI 09030581519007 - 0 SKS
29. SAVIERA RANI KESUMA 09030581519004 - 0 SKS
30. TIARA TRI WAHYUNI 09030581519003 - 0 SKS
31. WAHYU NINGRUM CHORISMEINI 09030581519019 - 0 SKS
32. WIRA KUSUMA BANGSA 09030581519033 - 0 SKS
33. YOGGY RACHMAWAN 09030581519027 - 0 SKS
34. YOGI RENALDI 09030581519030 - 0 SKS

Pilih Program Studi »