DAFTAR MAHASISWA

Fakultas Ilmu Komputer - Manajemen Informatika (D3 Kampus Palembang)
Tahun Angkatan 2009:


Pilih Program Studi »

NO. FOTO NAMA NIM TA. 2019/2020
(SEMESTER GANJIL)
STATUS JUMLAH SKS
1. AFRILIANY SAFITRY 09090301051 - 0 SKS
2. AGUNG FIRMANSYAH 09090301033 - 0 SKS
3. AJI TRIBOWO 09090301052 - 0 SKS
4. ALDINO APRIANDA 09090301026 - 0 SKS
5. ALDO IRAWAN PRATAMA 09090301028 - 0 SKS
6. ANDRI HIDAYATULLAH 09090301009 - 0 SKS
7. ANDYA DWI PUTRI 09090301036 - 0 SKS
8. ANTONIUS BAMBANG H 09090301034 - 0 SKS
9. ARDI MANSYAH P D 09090301040 - 0 SKS
10. ARDIANSYAH 09090301016 - 0 SKS
11. ARGO WIJAYA 09090301056 - 0 SKS
12. ASRIN SEPDIANUS 09090301005 - 0 SKS
13. AYU HANDAYANI 09090301030 - 0 SKS
14. AYU VERONICA 09090301015 - 0 SKS
15. AZWAR BAHNAR 09090301043 - 0 SKS
16. BAYU SUTOPO 09090301022 - 0 SKS
17. BELLA ADINDA PUTRI 09090301032 - 0 SKS
18. BILLY P ADRIANTO 09090301003 - 0 SKS
19. CHITRA ESA MIRYENSIA 09090301060 - 0 SKS
20. DANI SAPUTRA H 09090301010 - 0 SKS
21. DEBY NUR ATIKA 09090301049 - 0 SKS
22. DEWI MARIA ELISABETH 09090301021 - 0 SKS
23. DEWI SARTIKA 09090301029 - 0 SKS
24. DINA PUTRI PERTIWI 09090301027 - 0 SKS
25. DWI LESTARI 09090301045 - 0 SKS
26. EGIT MAYANTIKA 09090301008 - 0 SKS
27. ENGDIKA SARI 09090301014 - 0 SKS
28. ENGGA ADI SAPUTRA 09090301061 - 0 SKS
29. ERMIANA 09090301025 - 0 SKS
30. FAJRI AGUSTRIYANSYAH 09090301059 - 0 SKS
31. GIAN HUDA YOGATAMA 09090301006 - 0 SKS
32. HENDRA ANDRIKA A P 09090301054 - 0 SKS
33. HERLINA DIANARIA 09090301011 - 0 SKS
34. HIJIR ANDILA N 09090301055 - 0 SKS
35. IMAM MULHIM 09090301035 - 0 SKS
36. IRA NURUL RAMADHANI 09090301012 - 0 SKS
37. LIDYA UMMU SALAMAH 09090301031 - 0 SKS
38. M ADITYA RACHMAN 09090301047 - 0 SKS
39. M IRFAN AMRULLAH 09090301053 - 0 SKS
40. M RANDY ISWARA 09090301039 - 0 SKS
41. MEGIYATIN PRIHATINI 09090301044 - 0 SKS
42. MERPRIANTI SUSAN 09090301018 - 0 SKS
43. MIRA JUNARIA 09090301020 - 0 SKS
44. MIRANTI PRIMA DINI 09090301004 - 0 SKS
45. MUHAMMAD BAZZAR 09090301013 - 0 SKS
46. MUJI PANGAISTU 09090301046 - 0 SKS
47. NATASYA ERENT Y 09090301001 - 0 SKS
48. NOVRI ADIYATMA 09090301062 - 0 SKS
49. NOVY EKA SAFITRI 09090301057 - 0 SKS
50. R MAULANA FATTAH R 09090301038 - 0 SKS
51. RANDA OBELY 09090301042 - 0 SKS
52. RIAN PRIBADI 09090301002 - 0 SKS
53. RICKA NOVIANA 09090301023 - 0 SKS
54. RICO ANGGA KESUMA 09090301050 - 0 SKS
55. RIZKA YUNITA 09090301041 - 0 SKS
56. SADAM HUSEN 09090301048 - 0 SKS
57. SUKIRMAN 09090301007 - 0 SKS
58. SULISTIONO 09090301019 - 0 SKS
59. SYAWAL 09090301037 - 0 SKS
60. TITO DWI PERMANA 09090301058 - 0 SKS
61. TURESNA ARESTA L 09090301024 - 0 SKS
62. UCAN SAMUDRA 09090301063 - 0 SKS
63. WELA 09090301017 - 0 SKS

Pilih Program Studi »